SVT:s Uppdrag Granskning om Ekebyholmsskolan

I en programserie lyfter SVT:s ”Uppdrag Granskning” (UG) ett antal exempel på konfessionella friskolor där elever bl.a. vittnar om att de utsatts för andliga övergrepp och att detta gått under Skolinspektionens radar. Ekebyholmsskolan får i ett kort inslag illustrera ett fall där Skolinspektionen lyckats påvisa hur evolutionsteorin antas behandlas i kristna friskolors biologiundervisning. Men är det en sann beskrivning?

Under våren fick Ekebyholmsskolans rektor Thore Karlsson besked från UG:s redaktion att Ekebyholmsskolan kommer att lyftas fram i programserien ”SKOLA för Guds skull”, som publicerades på SVTPlay.se den 17 augusti. Programidén att granska kristna friskolor som avslöjats med att agera på sätt som i vissa fall gränsat till övergrepp är inte ett sammanhang som skolan vill framträda i. Skolan avböjde därför att delta.

Skolinspektionens syn på skolan

UG:s skildring av Ekebyholmsskolan handlar om påstådda konfessionella inslag i undervisningen om evolutionsteorin i biologiämnet och återfinns i seriens andra del med avsnittsrubrik ”Jag sov med lamporna tända” (ca 20 minuter in i avsnittet). Bakgrunden är att Skolinspektionen inledde en särskild granskning av Ekebyholmsskolan efter en anonym anmälan om flera olika konfessionella inslag i skolans verksamhet våren 2018. I media målades en bild av att skolan förnekade evolutionsteorin och undervisade Bibelns skapelseberättelse på biologilektionerna. Något belägg för dessa påståenden finns inte.

Skolinspektionens inspektör menar i det mycket korta inslaget att Ekebyholmsskolan i inledningen av granskningen inte följde skollagen och läroplanen. Han hänvisar till ett omfattande bildspel där några bilder använts under en biologilektion. Inspektören menar att bildspelet utvärderats som pseudovetenskapligt av Skolverket. Faktum är att flera av bilderna som visats för eleverna och som kritiserats av Skolverket är hämtade från Skolverkets egna tidigare nationella prov.

Inspektören menar att skolan ändrade sig under den tre år långa granskningen och blev med tiden angelägen om att följa lagen. Därför kunde Skolinspektionen i december 2021 avsluta inspektionen utan någon anmärkning. Sanningen är att skolan rättade till det som ansågs fel redan efter den inledande inspektionen, våren 2019. Men detta ignorerades av Skolinspektionen som i nästa inspektionsrunda utdelade ett vitesföreläggande. Skolan överklagade beslutet.

Vad som inte nämns i inslaget är att både Förvaltningsrätten och Kammarrätten granskat Skolinspektionens hantering och till stora delar avstyrkt deras krav på åtgärder och vitesföreläggande. Skolinspektionen har enligt domarna för de flesta åtgärdskraven inte tillräckligt tydligt kunnat redogöra vad skolan har gjort fel för att skolan ska kunna vidta åtgärder. I någon del har Skolinspektionen även försökt ställa högre krav på skolan än vad lagen medger.

Har skolan verkligen ändrat sig?

UG:s reporter avslutar intervjun med att avslöja för Skolinspektionen att två månader efter att ärendet lagts ner så arrangerade Ekebyholmsskolan en temadag om skapelsetro i skolans aula tillsammans med den evolutionskritiska föreningen Genesis. UG:s reporter understryker under intervjun att det är skolan som är arrangör men medger också att temadagen inträffade på en lördag, utanför skoltid. Efter intervjun rättar sig samma reporter och säger att det är församlingen som driver skolan som har arrangerat temadagen. Skolinspektionen återkommer efter intervjun med att de därför inte kan lägga sig i, temadagen har skett utanför skoltid i församlingens gudstjänst. Det är helt riktigt att det var Ekebyholms Adventistförsamling som arrangerade temadagen. Församlingen driver dock inte Ekebyholmsskolan, men hyr skolans aula för sina gudstjänster och sammankomster som sker på sabbaten, alltså lördagen.

Bedrägliga slutsatser

UG:s inslag gör en poäng av att skolans ägare Sjundedags Adventistsamfundet ska ha ändrat sig angående undervisningen i skolan efter Skolinspektionens granskning. Reportern säger: ”Ett av de mest bibeltrogna samfunden i Sverige, alltså sjundedagsadventisterna, har alltså lovat Skolinspektionen att de nu ska undervisa eleverna i sin skola om evolutionsteorin. En teori som helt går emot deras religiösa tro och Guds ord.”

Vi kan förstå dramaturgin i detta, men påståendet är bedrägligt och stämmer inte med hur skolan har drivits under många decennier. Ekebyholmsskolan har så länge det funnits läroplaner och skolan utfärdat examen (sedan mitten av 1950-talet) alltid undervisat i evolutionsteorin. Adventistsamfundets ägardirektiv till skolan är att skolverksamheten ska drivas i enlighet med skollagen och den svenska skolans styrdokument, läroplaner och kursplaner. Att Ekebyholmsskolan tidigare inte skulle ha undervisat i evolutionsteorin är inte sant och har inte heller varit någon diskussion mellan Skolinspektionen och skolan. Det som konflikten har handlat om är hur skolan har tolkat och försökt tillämpa läroplanens krav på allsidighet och saklighet i undervisningen och kursplanen för biologiämnets krav på att de “biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet” ska gås igenom med eleverna.[1]

UG inte intresserade

Vi har på förhand upplyst UG:s redaktion om flera av de sakförhållanden som vi redovisar här, men de har inte varit intresserade. Programidén låg fast och Ekebyholmsskolan passade in i det förutbestämda manuset. Det är uppenbart att det förekommer brister och problem även på konfessionella friskolor, inte heller Ekebyholmsskolan är felfri. Vi är de första att beklaga när detta drabbar elever. Men det hade varit intressant om UG hade satt de förhållandevis få kristna friskolornas brister i perspektiv med hela den svenska skolans stora utmaningar. Och vilka är de verkliga motiven bland politikerna som driver opinion mot konfessionella friskolor och andra begränsningar av religionsfriheten i Sverige? Förutom de vanliga problem som dagligen drabbar alla elever i den svenska skolan, visar Sveriges Kristna råds undersökning att varannan troende elev upplever kränkningar för sin tros skull i skolan.[2]

Ekebyholmsskolan har aldrig drivits som en ”religiös” friskola i bemärkelsen att eleverna genom undervisningen ska påverkas av eller omvändas till någon religiös övertygelse. Adventistsamfundet driver inte Ekebyholmsskolan för Guds skull, utan för elevernas.

Bobby Sjölander
Adventistsamfundets missionsföreståndare och Ekebyholmsskolans skolstyrelses ordförande

Thore Karlsson
Ekebyholmsskolans rektor

 

Fakta om Ekebyholmsskolan

Ekebyholmsskolan är en av Sveriges äldsta konfessionella friskolor och drivs på kristen grund. Skolans värdegrund och verksamhet ska präglas av den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism, precis som skollagen uttrycker det. Skolans kristna profil märks kanske främst genom ”skolans val”, en extra lektion i religionskunskap i veckan. Skolan vill också att den kristna profilen ska märkas i bemötandet av eleverna som ska präglas av ett helhetsperspektiv, respekt för alla människors lika värde och varje elevs rätt till eget ställningstagande i existentiella frågor.

Adventistsamfundet startade redan 1897 utbildningsverksamheten Nyhyttans Missionsskola i Bergslagen, en yrkesskola för både kvinnor och män. Att kvinnor fick denna möjlighet vid den här tiden var ovanligt. Syftet var att erbjuda fattiga ungdomar en yrkesutbildning i både praktiska och akademiska yrken, alltifrån jordbruk och hälsovård till predikanter och missionärer. Skolverksamheten flyttade 1932 till Ekebyholms gods där skolverksamheten sedan dess utvecklats från missionsskola till en modern grund- och gymnasieskola.

En historisk bakgrund till att Adventistsamfundet under många år drev skolan var att den allmänna svenska skolan inte var konfessionsfri, utan präglades av att statskyrkan hade stort inflytande på skolan. Skolplikt på lördagar var fastslagen i svensk lag fram till slutet av 1960-talet. Detta ledde till särbehandling av adventistelever som önskade ledigt för sabbatsfirande och ledde ofta till ofullständiga avgångsbetyg. Ekebyholmsskolan blev då räddningen för dessa elever till högre utbildning.

I början av 1980-talet var Ekebyholmsskolan en av de första enskilda grund- och gymnasieskolorna som av riksdagen beviljades statsbidrag, ett förstadium till friskolereformen på 1990-talet som gav svenska elever möjlighet till skolpeng och det fria skolvalet.

Ekebyholmsskolan är medlem i Kristna friskolerådet som i mars i år publicerade en sammanställning av Skolinspektionens årliga enkätundersökning som jämför rådets medlemsskolor med övriga skolor när det kommer till hur väl man håller sig till skolans läroplan.[3]

 

[1] För ytterligare information om hur Ekebyholmsskolan har agerat i relation till kursplanens skrivning om “biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet”, se en opublicerad debattreplik som skolans biologilärare skrivit här.

[2] Se https://www.skr.org/kyrkoledare-i-mote-med-skolverket-om-troende-elever-som-kranks-i-skolan/ (2022-08-17)

[3] Se https://www.kristenfriskola.se/hur-val-lever-kristna-skolor-upp-till-svensk-laroplan/ (2022-08-17)

Teamwork och samarbete gör att det som kan verka svårt kan bli så mycket lättare. När vi ser potentialen och kraften i samverkan med varandra på spelplanen för att nå ett bättre slutresultat,  så lär vi oss värdet av att samverka i samhället i övrigt. Tillsammans löser vi det omöjliga.